THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE PREPARATION OF DRY EXTRACT FROM FRUITS OF ВERBERIS HETEROBORTIS (E. WOLF)

BOBOKHODZHAEV O.I., KHOLOVA SH.K.,

KHASANOV DZH.M., SHARIFOV M.M.

State Establishment «Scientific research pharmaceutical center» of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan

Department of pharmaceutical technology of Avicenna Tajik State Medical University

Department of endocrinology of the State Educational Establishment «Institute of Postgraduate Education in Health Sphere of the Republic of Tajikistan»


In the present work are presented results of the study for the development of technology for preparation of dry extract of Веberis differentclustering, fruits and its standardization. The dry extract was obtained by repercolation. The technology of present process for the studied object is standardized by the value of the sum of extractive substances and polysaccharides, which are 33.7% and 9.3%, respectively. In addition, the technological characteristics of the dry extract of the fruits of Веberis differentclustering is developed.

Key words. bеberis differentclustering, extraction, sum of extractive substances, sum of polysaccharides


REFERENCES

1. Andreeva N. A., Ivchenko O. G., Kabakova T. I. Marketingovyy analiz rynka lekarstvennykh preparatov sedativnogo deystviya [Marketing analysis of the market for sedative medications]. Farmatsevticheskie nauki [Phar­maceutical science]. 2011; 10: 604-607.

2. Mordasov D. M., Mordasov M. M. Tekhnicheskie izmereniya plotnosti sypuchikh materialov [Technical measure­ment of the density of bulk materials]. Tambov, Izdatelstvo TGTU Publ., 2004; 80.

3. Muraveva D. A., Samylina I. A., Yakovlev G. P. Far­makognoziya [Pharmacognosy]. Moscow, Meditsina Publ., 2002; 656.

4. Nakaryakova N. I., Smirnova M. M. Razrabotka lekarstvennykh preparatov sedativnogo deystviya na osnove perspektivnogo lekarstvennogo rastitelnogo syrya – travy piona sadovogo [Development of sedative drugs based on promising medicinal plant raw materials-peony garden grass]. Nauka i innovatsiya. Farmatsiya, Meditsinskie nauki, Biologicheskie nauki [Science and innovation. Pharmacy, Medical Sciences, Biological Sciences]. 2018; 2: 79-81.

5. Orlovskaya T. V., Ovchinnikova S. Ya. Izuchenie zhelchegonnoy aktivnosti sukhikh ekstraktov, poluchen­nykh iz kornevishch i korney lyubistoka lekarstvennogo [Study of the choleretic activity of dry extracts obtained from the rhizomes and roots of medicinal lyubistok]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy [International journal of applied and fundamental research]. 2014; 1: 118-119.

6. Sheryakova Yu. A., Khishova O. M. Siropy kak lekarstvennaya forma na farmatsevticheskom rynke Respubliki Belarus [Syrups as a medicinal form on the pharmaceutical market of the Republic of Belarus]. Vestnik farmatsii [Herald of pharmacy]. 2014; 1 (63): 28-34.


Information about authors:

Akhmedov Farkhod Alamkhonovich – Director of the State Establishment «Scientific research pharma­ceutical center» of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajik­istan; tel.: (+992) 918809948

Khalifaev Davlat Rakhmatovich – Professor of the Department of pharmaceutical technology of Avi­cenna Tajik State Medical University; tel.: (+992) 917340317

Davlatkadamov Saidkadam Muborakkadamovich – Senior Research Officer of the Department of phar­maceutical technology of Avicenna Tajik State Medi­cal University; tel.: (+992) 935962390

Akhmedova Mavlyuda Alamkhonovna – Assistant of the Department of endocrinology of the State Ed­ucational Establishment «Institute of Postgraduate Education in Health Sphere of the Republic of Tajiki­stan»; tel.: (+992) 987494675


Pages: 87-93

Download the article

Scroll Up